Наука

Glo и IQOS не са бездимни и не трябва да се използват в затворени пространства

Обществото положи много усилия, да изкара цигарите от закритите помещения основно поради здравословни причини и понижаване рисковете за хората. A и все пак по-малко пушачи означава по-малко разходи за третиране на хронични заболявания от страна на здравната система. Всички си спомняме онези заведения, в които всичко е обилно напоено с аромат на цигари. Години по-късно дори повечето активни пушачи, макар да не се отказват от този навик, не харесват в закрити помещения да се употребяват тютюневи продукти. През последните години обаче на пазара се наложиха редица алтернативи на конвенционалните цигари, които заобикалят законите и забраните чрез съмнителни дефиниции, а в резултат можете да видите хора да пушат подобни алтернативи в молове, магазини, градски транспорт, обществени сгради, сред деца, в заведения за хранене. А тъжното е, че димът/аерозолите от тези устройства пречи на възприятията от храненето и унищожава цялото удоволствие.

Защо се твърди, че е възможно да се използва IQOS и Glo в обществени пространства?Производителите на IQOS и Glo устройствата ясно разграничават своите продукти от конвенционалните цигари. Те твърдят, че при употреба на устройствата не се наблюдава процес на горене, пълнителеят не изгаря. Вместо това пълнителят се нагрява до не повече от 350 градуса при IQOS и до 250 при Glo, а водното съдържание в материала се изпарява, образува се пара вместо дим. Според производителя на IQOS тази дефиниция създава вратичка в закона, който контролира продуктите, които се изгарят (каквито са класическите цигари). Така, ако собственикът на обществено пространство не е изрично забранил употребата на Glo и IQOS, то всеки може да ги ползва свободно. Дори в градския транспорт… Но колко истинни са тези твърдения?

Влиянието на Glo и IQOS продуктите върху здравето

Много хора са останали с убеждението, че алтернативите с нагряване на конвенционалните цигари са доста по-добре за здравето. Това би трябвало да се дължи най-малкото на редуцирания в пъти размер на пълнителя (Стикове) за нагряване (в сравнение със самите цигари). Множество проучвания показват, че алтернативните продукти доставят на пушача до 83% от никотина в сравнение с конвенционалните цигари, докато редуцират количеството на потенциално опасни вещества с между 62% и 75%, въпреки това е открито, че алтернативите освобождават по-големи количества опасни и потенциално опасни вещества (HPHC), в реална среда при пушене от хора, отколкото при лабораторните тестове с машини и измервателни устройства (Източник 1). Сякаш в контролирани условия резултатите не са толкова реални? Манипулирани?

Самата компания производител PMI (Филип Морис Интернешанъл) е публикувала резултати от няколко клинични проучвания, които показват, че аерозолите от IQOS са значително по-малко вредни за хората от конвенционалните цигари, но проведени независими проучвания доказват обратното – IQOS са еднакво вредни като конвенционалните цигари (Източник 2, 3, 4). Още по-интересното е, че колективът на Davis е повторил напълно едно от клиничните проучвания на IQOS и е открило, че IQOS емисиите са еднакво опасни като цигарените за човешкото здраве (Източник 5). Резултатите от независимото изследване на Jankowski и колеги показват, че има сериозни здравни рискове от активно и пасивно пушене на HTP (нагревателни) продукти (Източник 6). Освен всичко има доказани разминавания и при измерванията на достижимите температури на нагряване. Филип Морис са измерили, че техните продукти IQOS загряват стиковете до 320 градуса, но независими измервания показват, че се достигат температури от 350 градуса и дори повече (Източник 7, 8).

Или с други думи няма сериозен консенсус, че всички нагреваеми устройства са по-безопасна алтернатива на цигарите. А както ще видите от текста по-долу, аргументите против тази теза на компаниите производители се трупат с огромна скорост.

Формиране на катран при употреба на IQOS продукти. На снимката се виждат IQOS холдери след употреба.

Могат ли IQOS да се считат за бездимни?

Тезата, че IQOS не генерира дим и затова може да се ползва свободно в открити помещения се поставя под въпрос от все повече специалисти (Източник 15). Оказва се, че механизмът на изгаряне на цигарите е доста сложен. Зоната на изгаряне на цигарата може да се раздели на два отделни региона – екзотермичен регион на горене и ендотермичен регион на пиролиза/дестилиране. С преминаване на въздух през цигарата, екзотермичната зона консумира навлизащия кислород, при което се освобождава топлина от 700 до 950 градуса. Зоната на пиролиза/дестилиране не е насищана с кислород, а в резултат се достигат температури до между 200 – 600 градуса – няма изявено горене. В резултат се формира силно концентрирана пара в пиролизната зона. Изследователите стигат до заключението, че “димът” на цигарите се формира чрез ендотермичен механизъм на пиролиза в зоната на пиролиза в цигарите. Така се твърди, че видим дим може да се образува в отсъствието на горене при ниски нива на кислород чрез пиролиза (Източник 9). Анализите на генерираните аерозоли от IQOS продуктите показват, че те са също резултат от пиролизни реакции по време на класически ендотермичен процес по подобие на този при цигарите. Освен това наблюдения (документирани със снимков материал) показват, че IQOS продуктите генерират доста големи количестви катран и подобни вещества, които потвърждават модела на пиролизно нагряване. Ако IQOS и цигарите “изгарят” по един и същи механизъм, може спокойно от химична гледна точка да се допусне, че и двата продукта продуцират дим. Ако изследванията на химиците се приемат от регулаторните държавни органи, това означава, че IQOS продуктите биха попаднали под ударите на закона и те биха били забранени за употреба на обществени места. Auer и колеги настояват в свое изследване, че IQOS емисиите трябва да се класифицират като дим, защото съдържат съединения, типични за пиролизни реакции и термогенно разлагане, наблюдавани и при конвенционалните цигари (Източник 10). Други изследователи откриват, че IQOS аерозолите (по подобие на цигарения дим) съдържат опасни карциногенни съединения като различни алдехиди и полициклени ароматни въглеводороди, чието наличие е знак за непълно изгаряне и разлагане на тютюневи продукти (Източник 11). Всички тези факти карат много специалисти да се запитат, защо аерозолите на IQOS не се класифицират като дим, както е ситуацията при цигариите и по-старите поколения на нагревателни устройства?

Ако отново се върнем към съдържанието на аерозолите на IQOS, от резултатите на направените независими изследвания можем да стигнем до извода, че по качествен състав нямат големи различия от цигарения дим. В IQOS аерозолите могат да се открият същите органични съединения като в цигарите. Разликата е в количествата. Все пак IQOS стиковете съдържат от 3.2 до 3.6 по-малко тютюнева маса в сравнение с една цигара. Средно при IQOS има с 20% по-малко полициклени ароматни въглеводороди, ароматни амини, феноли, алдехиди и други (Източник 8).

Опасни съединения, които се генеират от IQOS, но отсъстват при цигарите или са в по-ниски концентрации в конвенционалните продукти.

Трябва да се отбележи, че IQOS генерира опасни съединения в по-големи количества, отколкото при пушенето на цигари… Американският регулатор FDA е установил, че IQOS генерира 80 съединения, които не се срещат в цигарите или ги генерира в доста по-големи количества. От всички тези 80 съединения 4 са класифицирани като опасни за човека карциногени, други 19 повдигат известни притеснения, а 9 се смятат за токсични. Въпросните съединения са предимно кислород съдържащи съединения включително киселини, алдехиди, кетони, фурани и някои азот съдържащи съединения – пироли, пиридини и други. От всички 80 съединения поне 22 са в 200% по-високи количества, а 7 са в 1000% по-високи количества (Източник 13). Потенциалните ефекти върху здравето на тези съединения не са изяснени, но е възможно да имат синергични действия с други опасни съединения. Davis и колеги докладват, че от IQOS полимерния филтър се освобождава формалдехид и цианохидрин, които в черния дроб се метаболизират до формалдехид и цианид (Източник 12).

Най-интересното е, че дори самите изследователи на Филип Морис (PMI) са публикували изследване, в което стигат до заключение, че употребата на IQOS устройства в затворени помещения може да е рискова. Причината е, че ако няма добра вентилация, то всички присъставщи (и непушачи) се излагат на вредните емисии (Източник 14).

Да, сами по себе си IQOS генерират по-малко вредни емисии (макар не спрямо всички показатели и съединения), но масовата употреба в затворени помещения и при липса на добра вентилация излага в риск здравето на всички намиращи се в близка дистанция и то без тяхното позволение и съгласие…


Източник 1: Simonavicius, E.; McNeill, A.; Shahab, L.; Brose, L. Heat-notburn tobacco products: a systematic literature review. Tob. Control
2019, 28, 582−594

Източник 2: Moazed, F.; Chun, L.; Matthay, M. A.; Calfee, C. S.; Gotts, J.
Assessment of industry data on pulmonary and immunosuppressive
effects of IQOS. Tob. Control 2018, 27, S20−S25

Източник 3: Glantz, S. A. PMI’s own in vivo clinical data on biomarkers of
potential harm in Americans show that IQOS is not detectably
different from conventional cigarettes. Tob, Control 2018, 27, S9−
S12

Източник 4: St. Helen, G.; Peyton, J., III; Nardone, N.; Benowitz, N. L.
IQOS: Examination of Philip Morris International’s claim of reduced
exposure. Tob. Control 2018, 27, S30−S36

Източник 5: Davis, B.; To, V.; Talbot, P. Comparison of cytotoxicity of
IQOS aerosols to smoke from Marlboro Red and 3R4F reference
cigarettes. Toxicol. In Vitro 2019, 61, 104652

Източник 6: Jankowski, M.; Brozek, G. M.; Lawson, J.; Skoczynski, S.;
Majek, P.; Zejda, J. E. New ideas, old problems? Heated tobacco
products – A systematic review. Int. J. Occup Med. Environ. Health
2019, 32, 595−634

Източник 7: Smith, M. R.; Clark, B.; Luedicke, F.; Schaller, J.-P.;
Vanscheeuwijck, P.; Hoeng, J.; Peitsch, M. C. Evaluation of the
tobacco heating system 2.2. Part 1: description of the system and the
scientific assessment program. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2016, 81,
S17−S26.

Източник 8: Schaller, J.-P.; Keller, D.; Poget, L.; Pratte, P.; Kaelin, E.;
McHugh, D.; Cudazzo, G.; Smart, D.; Tricker, A. R.; Gautier, L.;
Yerly, M.; Reis Pires, R.; Le Bouhellec, S.; Ghosh, D.; Hofer, I.;
Garcia, E.; Vanscheeuwijck, P.; Maeder, S. Evaluation of the Tobacco
Heating System 2.2. Part 2: Chemical composition, genotoxicity,
cytotoxicity, and physical properties of the aerosol. Regul. Toxicol.
Pharmacol. 2016, 81, S27−S47

Източник 9: Baker, R. R.; Bishop, L. J. The pyrolysis of tobacco ingredients.
J. Anal. Appl. Pyrolysis 2004, 71, 223−311.

Източник 10: Auer, R.; Concha-Lozano, N.; Jacot-Sadowski, L.; Cornuz, J.;
Berthet, A. Heat-not-burn tobacco cigarettes: Smoke by any other
name. JAMA Int. Med. 2017, 177, 1050−2.

Източник 11: Vivarelli, F.; Canistro, D.; Cirillo, S.; Elias, R. J.; Granata, S.;
Mussoni, M.; Burattini, S.; Falcieri, E.; Turrini, E.; Fimognari, C.;
Buschini, A.; Lazzaretti, M.; Beghi, S.; Girotti, S.; Sangiorgi, S.; Bolelli,
L.; Ghini, S.; Ferri, E. N.; Fagiolino, I.; Franchi, P.; Lucarini, M.;
Mercatante, D.; Rodriguez-Estrada, M. T.; Lorenzini, A.; Marchionni,
S.; Gabriele, M.; Longo, V.; Paolini, M. Unburned tobacco cigarette
smoke alters rat ultrastructural lung airways and DNA. Nicotine Tob.
Res. 2021, 23 (12), 2127−2134

Източник 12: Davis, B.; Williams, M.; Talbot, P. IQOS: Evidence of pyrolysis
and release of a toxicant from plastic. Tob. Control 2019, 28, 34−41

Източник 13: US Food & Drug Administration. Scientific Review of Modified
Risk Tobacco Product Application. https://www.fda.gov/media/
139796/download (accessed 2021-03-31).

Източник 14: Meisutovic-Akhtarieva, M.; Prasauskas, T.; Ciuzas, D.; Krugly,
E.; Keraityte, K.; Martuzevicius, D.; Kauneliene, V. Impacts of exhaled
aerosol from the usage of the tobacco heating system to indoor air
quality: A chamber study. Chemosphere 2019, 223, 474−842.
(33) Department for Environment, Food and Rural Affairs. UK Air
Information Resource https://uk-air.defra.gov.uk/networks/networkinfo?view=ukbsn (accessed 2021-03-30).

Източник 15: Clement N. Uguna* and Colin E. Snape. 2022. Should IQOS Emissions Be Considered as Smoke and Harmful to Health? A Review of the Chemical Evidence. ACS Omega 2022, 7, 26, 22111–22124 Publication Date:June 22, 2022 https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01527

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Become a patron at Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

Приемът на никотинамид (NR или NMN) е безсмислен и няма да ви направи по-млади

През последните години изключително голяма популярност придобиват хранителни ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!
Become a patron at Patreon!

Facebook